Català
Castellano
Galego
Euskera
Português
Français
Italiano
Deutsche English
view a video                              Solitari                     Support This Project    Visit the Tangram game Solitari

    El Solitari, també conegut com a solitari anglès o Senku te un origen incert. És un joc de tauler que es juga amb fitxes: en la modalitat més clàssica, el tauler te 33 posicions i 32 fitxes degut a què la posició central resta buida. El joc consisteix en eliminar les fitxes a l'estil de les dames però només en moviments horitzontals o verticals. S'aconsegueix resoldre el joc quan només resta una fitxa en la posició central (que inicialment estava buida). En les modalitats inverses, inicialment només hi ha una fitxa en el tauler: amb els moviments (botant un lloc buit per arribar a un altre lloc buit) es van afegint fitxes fins que s'arriba a tenir només un buit en el tauler.


    Crèdits del programa. El programa Solitari  és una realització d'I. De Marchi, el qual és propietari dels drets d'autor del programa. El programa (el arxius binaris, els arxius del codi font, la documentació, l'ajuda i els arxius d'imatges) es distribueix sota els termes de la GPL v. 3.0. Podeu contactar amb l'autor a l'adreça tangram.peces  @  gmail.com 

DESCARREGA EL PROGRAMA
Solitario

    El Solitario, también conocido como solitario inglés o Senku tiene un origen incierto. Es un juego de tablero que se juega con fichas: en la modalidad más clásica, el tablero tiene 33 posiciones y 32 fichas debido a qué la posición central está sin ficha. El juego consiste en eliminar las fichas al estilo de las damas pero solo con movimientos horizontales y verticales. Se consigue resolver el juego cuando solo queda una ficha en el tablero en la posición central (que inicialmente estaba vacia). En las modalidades inversas, inicialmente solo hay una ficha en el tablero: con los movimientos (saltando de una posición vacia para llegar a otra posición vacia) se añaden  fichas hasta conseguir que solo quede una posición vacia en el tablero.


    Derechos de autor del programa. El programa Solitario és una creación de I. De Marchi, el cual és propietario de los derechos de autor del programa. El programa (los archivos binarios, los archivos del código, la documentación, la ayuda y los archivos de imágenes) se distribuyen con licencia GPL v. 3.0. Puede contactar con el autor del programa en la dirección tangram.peces  @  gmail.comDESCARGA EL PROGRAMASolitario
Traducido automaticamente con Opentrad

    O Solitario, tamén coñecido como solitario inglés ou Senku ten unha orixe incerta. É un xogo de taboleiro que se xoga con fichas: na modalidade máis clásica, o taboleiro ten 33 posicións e 32 fichas debido a que a posición central está sen ficha. O xogo consiste en eliminar as fichas ao estilo das damas pero só con movementos horizontais e verticais. Conséguese resolver o xogo cando só queda unha ficha no taboleiro na posición central (que inicialmente estaba vacia). Nas modalidades inversas, inicialmente só hai unha ficha no taboleiro: cos movementos (saltando dunha posición vacia para chegar a outra posición vacia) engádense  fichas até conseguir que só quede unha posición vacia no taboleiro.


    Dereitos de autor do programa. O programa Solitario és unha creación de I. De Marchi, o cal és propietario dos drerechos de autor do programa. O programa (os arquivos binarios, os arquivos do código, a documentación, a axuda e os arquivos de imaxes) distribúense con licenza GPL v. 3.0. Pode contactar co autor do programa na dirección tangram.peces  @  gmail.com


DESCARGAR PROGRAMA

Solitario
Opentradekin itzulpen automatikoa

    Solitario, ere ingeles bakartia edo Senku ezagutua gezur jatorri bat du. Taularen fitxekin jokatzen den jolas bat da: gehiago klasikoa modalitatean, taulak du 33 posizio eta 32 fitxa zer posizio zentrala dago fitxarik gabe. Jolasa fitxak dameren estilora mugimendu horizontalekin eta bertikalak kanporatu da baina bakarra. Jolasa soloa fitxa bat geratzen denean taulan posizio zentralean ebaztea lortzen da (hasiera batean vacia zegoen). Alderantzizko modalitateetan, hasiera batean bakarra fitxa bat dago taulan: mugimenduekin (vacia posizio batetik beste vacia posizio bati iristeko jauzi egitean) fitxak eransten dituzte lortu arte bakarrik vacia posizio bat gera edin taulan.


    Programaren egile eskubideak. és I. De Marchi sorkuntza bat programa Solitario, és jabea programaren egilearen drerechosen. Programa (biko artxiboak, kodearen artxiboak, dokumentazioa, laguntza eta irudien artxiboak) lizentzia GPL v. 3.0. Programaren egilearekin harremanetan jarri ahal du norabide tangram.peces  @  gmail.com


PROGRAMA DESKARGATZEA
Solitaire
Traduction automatique avec Opentrad

    Le Solitaire (cass-tête), aussi connu comme solitaire anglais ou Senku a une origine incertaine. C'est un jeu de panneau qui joue avec fiches : dans la modalité la plus classique, le panneau a 33 positions et 32 fiches à cause que la position centrale est sans fiche. Le jeu consiste à éliminer les fiches à la manière des dames mais seulement avec des mouvements horizontaux et verticaux. On réussit à résoudre le jeu quand seule reste une fiche dans le panneau dans la position centrale (qui était initialement vide). Dans les modalités inversées, initialement seulement il y a une fiche dans le panneau : avec les mouvements (en sautant d'une position vide pour arriver à une autre position vide) des fiches sont ajoutées jusqu'à obtenir que reste seulement une position vide dans le panneau.

    Droits d'auteur du programme. Le programme Solitaire il est une création d'I. De Marchi, qui est propriétaire des droits d'auteur du programme. Le programme (le fichiers binaires, le fichiers du code, la documentation, l'aide et le fichiers d'images) des v.e 3.0 sont distribués par permission GPL. Il peut contacter l'auteur du programme dans la direction tangram.peces  @  gmail.comTÉLÉCHARGEMENT


Solitário (Resta um)
Traduzido com Opentrad

    O Resta um, também conhecido como solitário inglês ou Senku tem uma origem incerta. É um jogo de tabuleiro que se joga com fichas: na modalidade mais clássica, o tabuleiro tem 33 posições e 32 fichas devido a que a posição central está sem ficha. O jogo consiste em eliminar as fichas ao estilo das damas mas só com movimentos horizontales e verticais. Consegue-se resolver o jogo quando só fica uma ficha no tabuleiro na posição central (que inicialmente estava vacia). Nas modalidades inversas, inicialmente só há uma ficha no tabuleiro: com os movimentos (saltando de uma posição vacia para chegar a outra posição vacia) acrescentam-se  fichas até conseguir que só fique uma posição vacia no tabuleiro.

    Direitos de autor do programa. O programa Solitário (Resta um) és uma criação de I. De Marchi, o qual és proprietário dos drerechos de autor do programa. O programa (os arquivos binarios, os arquivos do código, a documentação, a ajuda e os arquivos de imagens) distribuem-se com licença GPL v. 3.0. Pode contactar com o autor do programa na direcção  tangram.peces  @  gmail.comCARREGAMENTOSolitario
Traduzione automatica Reverso

    Il Solitario, anche conoscente come solitario inglese o Senku ha un'origine incerta. È un gioco di tavola che si gioca con schede:  nella modalità più classica, la tavola ha 33 posizioni e 32 schede dovuto a che cosa la posizione centrale sta senza scheda. Il gioco consiste in eliminare le schede allo stile delle dame ma solo con movimenti orizzontali e verticali. Si riesce a risolvere il gioco quando suolo rimane una scheda nella tavola nella posizione centrale che inizialmente stava vuota. Nelle modalità inverse, inizialmente solo c'è una scheda nella tavola:  coi movimenti (saltando di una posizione vuota per arrivare ad un'altra posizione vuota) si aggiungono schede fino ad ottenere che suolo rimanga una posizione vuota nella tavola.

    Diritti d'autore del programma. Il programma Solitario è una creazione di I. De Marchi, il quale è proprietario dei diritti d'autore del programma. Il programma, gli archivi binari, gli archivi del codice, la documentazione, l'aiuto e gli archivi di immagini, si distribuiscono con licenza GPL v.  3.0. Può contattare con l'autore del programma nella direzione tangram.peces  @  gmail.com


SCARICARE

Einsiedlers
Maschinenübersetzung mit voila

    Der Einsiedler, hat auch Bekannter als englischer Einsiedler oder Senku einen ungewissen Ursprung. Das ist ein Spiel der Tafel, die von Spielmarken gespielt wird: In der am meisten klassischen Modalität hat die Tafel 33 Stellungen und 32 Spielmarken, deswegen, dass die zentrale Stellung ohne Spielmarke ist. Das Spiel besteht darin, die Spielmarken im Stil von den Damen aber nur mit horizontalen und senkrechten Bewegungen zu beseitigen. Es gelingt, das Spiel aufzulösen, wenn eine Spielmarke nur in der Tafel in der zentralen Stellung bleibt (die inicialmente leer war). In den umgekehrten Modalitäten gibt es eine Spielmarke inicialmente nur in der Tafel: Mit den Bewegungen (von einer leeren Stellung springend, um zu anderer leerer Stellung zu kommen,) werden Spielmarken hinzugefügt, bis sie erreichen, dass eine leere Stellung nur in der Tafel bleibt.


    Copyright des Programms. Das Programm allein ist eine Schöpfung des Innocent De Marchi, die Urheberrechte des Programms besitzt. Das Programm (Binaries, helfen Quelldateien, Dokumentation, Dateien und Fotos) sind unter der GPL lizensiert v. 3.0. Sie können Kontakt mit dem Autor des Programms in Richtung tangram.peces  @  gmail.comDOWNLOAD
Peg Solitaire
Translated with Opentrad

    The peg solitaire game, also known as English peg solitaire or Senku is of uncertain origin. It is a board game played with pegs: in the classic mode, the board has 33 positions and 32 tokens because the center position is without form. The game is to remove the pegs but only with horizontal and vertical movements. To solve the game is to leave only one piece on the board in the center position (which was initially empty). In the reverse modes, initially there is only one piece on the board: with the movements (jumping from one empty position to another position to get empty) tokens are added to get only one position is vacant on the board.


    Copyright. The Peg-Solitaire program was created by I. De Marchi, which owns the copyright of the program. The program (binaries, source files, documentation, help files and images) are distributed under GPL v. 3.0. You can contact the author of the program in the email tangram.peces  @  gmail.com

DOWNLOAD

Donwload page for Peg Solitaire
GNU/Linux
Microsoft Windows
Mac OS
Android version
OS2

GNU/Linux
DebianUbuntu
deb packages
Debian package i386 (263,8 kB)
Debian package amd64 (252,3 kb) Other architectures
Feu servir el gestor de paquets de la vostra distribució Utilice el gestor de paquetes de su distribución Use o gerenciador de pacotes da distribuição. Utilizzare il gestore di pacchetti della distribuzione. Verwenden Sie den Paket-Manager der Distribution.
MandrivaFedora
rpm packages
rpm package i386.rpm  (332,6 kb) rpm package x86_64 (321,0 kb)
Feu servir el gestor de paquets de la vostra distribució Utilice el gestor de paquetes de su distribución Use o gerenciador de pacotes da distribuição. Utilizzare il gestore di pacchetti della distribuzione. Verwenden Sie den Paket-Manager der Distribution.
GNU/Linux
32 bits Binari package (314,5 kb)              64 bits Binari package (301,9 kb)

All package dependencies list
Per a memòria USB
Para memoria USB
Para USB Per USB Für USB
Descomprimiu l'arxiu i executau l'arxiu del programa . Caldrà que instal·leu els paquets dels quals depèn.

Descomprima el archivo y ejecute el achivo del programa . A continuación instale las dependencias. Descompacte o arquivo e executar o envio do programa . Em seguida, instale as dependências. Decomprimere il file ed eseguire il file del programma . Quindi installare le dipendenze. Extrahieren Sie die Datei komprimieren, und führen Sie die Datei . Installieren Sie die Paketabhängigkeiten.
Microsoft Windows
Windows 32 bits Tested in Windows Xp and 7 (30,3 Mb)
Windows 64 bits msi package Tested in Windows 7, 8.1 and 10 (19,9 Mb)
Portable 32 bits version for USB driver Tested in Windows Xp and 7 ( 30,0 Mb)
Portable 64 bits version for USB driver Tested in Windows 7, 8.1 and 10 ( 18,3 Mb)
Executau el programa d'instal·lació i seguiu les instruccions
Ejecute el programa de instalación y siga las instrucciones
Execute o programa de instalação e siga as instruções Eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni Führen Sie das Setup-Programm und folgen Sie den Anweisungen
Mac OS X
Peg-solitaire-2.1.dmg 64 bits Tested in El Capitan 10.11 ( 11.7 Mb)
OS 2
peg-solitaire-2.0-os2.zip (0.321 Mb)
Thanks to Elbert Pol
Descomprimiu l'arxiu zip i executeu l'arxiu peg-solitaire.exe
Descomprima el archivo y ejecute el achivo del programa peg-solitaire.exe Descompacte o arquivo e executar o envio do programa peg-solitaire Decomprimere il file ed eseguire il file del programma peg-solitaire.exe Extrahieren Sie die Datei komprimieren, und führen Sie die Datei peg-solitaire.exe.
Android version
peg-solitaire-2.2-armabiv7a.apk (6.7 Mb) Does not need the Ministro app installation
peg-solitaire-2.2-armabiv7a-Ministro.apk (645.5 kb)
Carregau l'arxiu i instal·lau-ho. Se us demanarà que instal·leu l'aplicació Ministro. En posar en marxa l'aplicació se us demanarà la instal·lació de les dependències Qt. Descargue el archivo y instalelo en su dispositivo. Entonces se le pedirá que instale la aplicación Ministro. Cuando ponga en marcha el programa, se le volverá a pedir la instalación de las dependencias Qt. Scaricare il file e procedere per installarlo sul vostro dispositivo. Poi verrà richiesto di installare l'implementazione Ministro. Quando il programma ha messo in atto, sarà di nuovo per richiedere l'installazione di dipendenze Qt. Baixe o arquivo e vá para instalá-lo em seu dispositivo. Você então deverá instalar a aplicação Ministro. Quando colocar o programa no lugar, você será novamente para solicitar a instalação de dependências do Qt.
Necessit ter uma máquina virtual Java instalado no seu computador.
Download the file and proceed to install it on your device. You will then be prompted to install the implementation Minister. When put the program in place, you will be again to request the installation of Qt dependencies.Support This Project Get Peces (Joc de Tangram) at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads